Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

ผลการเลือกตั้งผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ วาระ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐

**การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2  สำหรับแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ปฏิบัติงานฯ วันที่ 7-11 ก.ย. 2558 @ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 

ขออนุมัติเข้าร่วมประชุม    โครงการและใบลงทะเบียน


การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิด และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัวปี 2558-2559 ครั้งที่ 2:  Planning for Continuous Home Visit, Research and Community Project 

15-18 กันยายน 2558 ณ  ห้องประชุมราชวิทยาลัยฯ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมีฯ ซอยศูนย์วิจัย เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯโครงการอบรม กำหนดการอบรมหนังสือเชิญประชุม  ใบสมัคร(Doc) ใบสมัคร(Pdf)

สอบถามที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน m โทร 02-716-6651-2, 086-4802079

 

WS-ครั้งที่3:  21-23 ธันวาคม 2558 :Analysis and Report Writing for Home Visit, Research and Community Project

การประชุม Intensive course ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับแพทย์โครงการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

21-25 กันยายน 2558 หนังสือเชิญ โครงการ ตารางอบรม แบบลงทะเบียน

สอบถามเพิ่มเติม 02 7166651-2 fax 02 716 6653

 

 

สำหรับผู้สนใจ : ประกาศการสอบเพื่อวุฒิบัตร และหนังสืออนุมัติ 11-12 มิถุนายน 2558


การอบรม ฟื้นฟูวิชาการ (Updates) ประจำปี 2559 กำหนดจัดประมาณ วันที่ 4 ถึง 8 เมษายน พ.ศ.2559


 

 

รวบรวมบรรยายฟื้นฟูวิชาการปีก่อน ๆ

* “Update in Family medicine 2014: Power Point จากวิทยากร

* “Update in Family medicine 2013

  • รวม power point การบรรยาย ดูได้แล้วที่นี่
  • บันทึกเสียงประกอบ การบรรยาย ฟังได้แล้ว ที่นี่

* “Update in Family medicine 2012

File การบรรยายใน Update in Family Medicine: March 2012

 

 


เอกสารการอบรม Intensive course 29/9/57 ถึง 3/10/57

เอกสารการอบรม Training of trainerแพทยศาสตร์ ศึกษาเบื้องต้นสำหรับครูพี่เลี้ยงแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

  • WONCA Standards for Postgraduate Family Meidicine Education 2013: Download
  • The WONCA Jeju 2012 Declaration on Family Medicine Enhancement: Download

WONCA News  รายละเอียดน่าสนใจ

  • การเพิ่มกรอบงานบริหารเวชศาสตร์ครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด